ArtPillar
商品總覽
台灣藝術家-楊英風
市價:$ 390000
網購價:$ 320000
台灣藝術家-朱雋
市價:$ 7800
網購價:$ 6000
石刻 11/15 2005
市價:$ 9800
網購價:$ 8800
鑄銅 100 x 58 x 80cm
市價:$ 580000
網購價:$ 550000
市價:$ 66000
網購價:$ 25000
市價:$ 2500000
網購價:$ 1280000
雕塑 23 x 23 x46 cm(2010)
市價:$ 75000
網購價:$ 75000
雕塑 52 x 21 x 48 cm(2015)
市價:$ 136000
網購價:$ 136000
雕塑 19 x 16 x 41 cm(2009)
市價:$ 50000
網購價:$ 50000
雕塑 42 x20 x13 cm(2014)
市價:$ 50000
網購價:$ 50000
雕塑 35 x 25 x 38 cm(2014)
市價:$ 75000
網購價:$ 75000
雕塑 26 x 17 x 50 cm(2007)
市價:$ 50000
網購價:$ 50000
雕塑 37 x 20 x 38 cm(2012)
市價:$ 78000
網購價:$ 78000
雕塑 46 x 22 x 50 cm(2006)
市價:$ 75000
網購價:$ 75000
雕塑 68 x 35 x 70 cm(2016)
市價:$ 275000
網購價:$ 275000
雕塑 36 x 37 x 48 cm(2011)
市價:$ 82500
網購價:$ 82500
折劍居手塑柴燒陶
市價:$ 4200
網購價:$ 4200
折劍居手塑柴燒陶
市價:$ 4200
網購價:$ 4200
折劍居手塑柴燒陶
市價:$ 3000
網購價:$ 3000
折劍居手塑柴燒陶
市價:$ 6600
網購價:$ 6600


首頁 | 前一頁 | 下一頁 | 最後頁 到第 第1頁/共3頁
常見問題 | 隱私權政策 | 服務說明 | 交通資訊 | 聯絡我們 | 訂閱電子報
APTV 版權所有@ 2018 ArtPillar All rights reserved
新北市淡水區英專路139號 / Tel:(02)26205567 / Fax:(02)26205568
Email: train3@profurnishing.com
營業時間: 週一至週日 09:00am~17:00pm